Oneshot

“It’s too precious and hard to read !!” 4P Short Stories

Aoi Arawoka, Megumi Dorokawa, Kakitsubata Waka, Fujita, Morikawa Yuu, Shiro Manta, Natsu Samako, Maki Keigo, Tunral, Chacha Goma, Otsuji, Wakabayashi Toshiya, Momose, Sorato Shunsuke, Morikawa Yumi, Bimita, Azuma Fuyu, Ameno, Natsuha Hata, Kishirimo, Aoi Arawoka, Megumi Dorokawa, Kakitsubata Waka, Fujita, Morikawa Yuu, Shiro Manta, Natsu Samako, Maki Keigo, Tunral, Chacha Goma, Otsuji, Wakabayashi Toshiya, Momose, Sorato Shunsuke, Morikawa Yumi, Bimita, Azuma Fuyu, Ameno, Natsuha Hata, Kishirimo / / / / / / /
Ch.03
3 weeks ago

Nana Shimazaki, Looking For Work

Akiba Ruiki (Story & Art) / / /
Ch.02
2 weeks ago

Urban Tales

Reon Merryweatherey, Daniwae / / / /
Ch.Oneshoot
10 months ago